2012, ഓഗസ്റ്റ് 22, ബുധനാഴ്‌ച

സച്ചിൻ മേരികോമിനു എന്താണു നൽകുക?

ലണ്ടൻ ഒളിമ്പിക്സിൽ വെങ്കല മെഡൽ നേടിയ സൈനയ്ക്ക് സചിൻ സമ്മാനിച്ചതു ഒരു BMW കാർ. 

വെങ്കല മെഡൽ നേടിയ  മേരികോമിനും സചിൻ എന്തെങ്കിലും നൽകുമായിരിക്കും 
===========================================================


=========================================================

(ചിത്രങ്ങളിൽ ക്ലിക്കിയാൽ കൂടുതൽ വായിക്കാം)